win.cat
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License online at www.gutenberg.org

El Marxant de VeneciaEl Marxant de Venecia

Author: William Shakespeare
Translator: Joan Puig I Ferreter
Language: Catalan

Nota de la transcripció:
S'ha respectat la ortografia original, una mica erràtica a l'època d'aquesta edició

III VENECIA
DAVANT LA CASA DE SHYLOCK

(Entren Bassanio y Shylock)

SHYLOCK
Tres mil ducats? Bé.

BASSANIO
Sí, senyor, per tres mesos.

SHYLOCK
Per tres mesos? Bé.

BASSANIO
Y com ja us ho he dit, Antoni donarà sa fiança per aquesta
cantitat.

SHYLOCK
Antoni fiador... Bé.

BASSANIO
Podeu ferme aquest favor? Me voleu donar aquesta alegria? Podré
saber la vostra resposta?

SHYLOCK
Tres mil ducats, per tres mesos y la fiança d'Antoni...

BASSANIO
Què hi responeu?

SHYLOCK
Antoni es bò.

BASSANIO
Heu sentit dir mai lo contrari?

SHYLOCK
Oh! no, no, no, no. Si jo dic que es bò es que vull dir que es
solvent. Però'ls séus interessos estan en perill: té una nau camí
de Trípoli y una altra cap a les Indies. Ademés, acabo
d'enterarme en el Rialto, que una tercera de les seves
embarcacions se dirigeix a Mèxic, una quarta a l'Anglaterra; y
d'altres ne té encara en llunyanes especulacions aventurades. Ara
bé; les naus no són més que fustes, al cap y a la fi; els
mariners homes com els altres. Heu de saber que hi ha rates de
secà y rates d'aigua; lladres de terra y lladres marins: vull dir
pirates; després hi ha els perills de les aigües, dels vents y de
les roques. Tres mil ducats?... Crec que puc aceptarli la fiança.

BASSANIO
Esteune ben segur que podeu.

SHYLOCK
Ben segur vull estarne y es pera assegurarmen que ho vull
reflexionar. Podria parlarli a Antoni?

BASSANIO
Podeu venir a dinar ab nosaltres.

SHYLOCK
Oh, mai! No vull fer sentor de porc, ni menjar d'allò que'l
vostre profeta Nasareth ne feu l'estada del diable! Molt a gust
compro y venc ab vosaltres, hi passejo, hi parlo, y demés coses
per l'istil; però de cap manera vull menjar, beure ni pregar ab
vosaltres. Què's diu de nou pel Rialto? Qui vé cap aquí?

(Entra Antoni)

BASSANIO
Es el senyor Antoni.

SHYLOCK, (per si)
Quin aire'l séu, de publicà servil y empalagós! Com a cristià el
detesto, però més encara per la seva indigna humilitat de deixar
el diner de franc, ab lo qual fa que baixi l'interés usual aquí,
entre nosaltres, a Venecia. Si un dia cau a les meves urpes m'hi
rabejaré ab tota l'antiga rabia que li porto. L'home que odía al
nostre poble sant y baladreja allí mateix aont els marxants se
reuneixen, contra les meves operacions, y contra mí donant a mos
llegítims guanys el nom d'usura!... Malehída sigui la meva tribu
si no'm venjo!

BASSANIO, (en veu alta, a Shylock qui sembla absord)
No sentiu? Shylock!

SHYLOCK
Estic calculant lo que ting en caixa, y segons els comptes que
faig ara de memoria, no m'es possible reunir la soma entera
d'aquests tres mil ducats. No hi fa res! Túbal, un ric hebreu de
la meva tribu, me deixarà lo que'm manqui... Més anem a pams!
Quants mesos demaneu? (A Antoni) Que la sort us acompanyi, bon
senyor! El vostre nom honradíssim movía ara mateix els nostres
llavis.

ANTONI
Shylock, jo no tinc la costum de deixar ni d'emmatllevar diners a
interès, y n'obstant, pera ajudar a un amic en una necessitat
pressosa, vaig a trencar la meva costum. (A Bassanio) Sab ja la
cantitat que voldrieu?

SHYLOCK
Sí, sí, tres mil ducats.

ANTONI
Y per tres mesos.

SHYLOCK
No hi pensava ja... Heu dit tres mesos? Y després vós... la
vostra lletra de fiança... Ah, aveure això... però... escolteu!
Heu dit vós, si no m'erro, que mai deixaveu ni emmatllevaveu
diners a interès.

ANTONI
No, no ho faig mai.

SHYLOCK
Quan Jacob anava a pastorar els moltons de son oncle Laban,
aquest Jacob que gracies a lo que sa prudenta mare feu per ell,
era el tercer patriarca després de nostre sant Abraham; sí, era
el tercer...

ANTONI
Y bé, què més? Deixava a interès, ell?

SHYLOCK
No, ell no deixava a interès; al menys com vós dirieu,
positivament a interès, no. Però èscolteu bé lo que feia Jacob.
Ell y son oncle Laban havian convingut que tots els anyells que
fossin ratllats y clapats perteneixien a Jacob com a salari.
Arribada l'hora del zel, a la fí de la tardor, les ovelles
buscaren el mascle; mentres el treball de la generació se
realisava en les llanudes besties, el maynós pastor que havia
mitg pelat unes verguetes, me les plantà al davant de les ovelles
lascives al moment de l'acte de natura, y les besties que en
aquella hora concebiren, a l'esser arribat el dia deslliuraren
uns anyells virolats que foren per Jacob. Era aquest un bon medi
de guany, y Jacob fou benehit, y benehit es tot guany quan no es
robat.

ANTONI
Senyor, aquí anava Jacob darrera d'un guany aventurat que no
estava en son poder obtíndrel, sinó que era creat y dirigit per
la mà de Déu. Ab aquesta raó voldrieu justificar l'interès?
Vostre or y vostra plata són potser ovelles y moltons?

SHYLOCK
No us ho sabria dir; en tot cas jo'ls faig produhir igualment
depressa. Però, senyor, escolteume bé...

ANTONI
Observeu una cosa, Bassanio; y es com el diable pot valdres de
l'Escriptura pels seus fins. Una ànima perversa que s'apoii en
els sants testimonis, es com un criminal ab la rialla als llavis,
una bella fruita podrida del cor. Oh! com la falsetat es hermosa
per defòra!

SHYLOCK
Tres mil ducats! Es una bella soma! Y per tres mesos dels
dotze... Veiam quin serà l'interès?

ANTONI
A veure, Shylock, us haurem d'estar agraits?

SHYLOCK
Senyor Antoni, moltes y moltes vegades, en el Rialto, m'heu
avergonyit a propòsit del meu diner y de l'ús que'n faig. Jo ho
he soportat ab paciencia, alçant les espatlles, car la sofrenta
resignació es el distintiu de tota la nostra tribu. Vós me dieu
descregut, goç, brigand o bé escupiu a la meva capa de juheu pel
sol fet d'usar com me plau de lo que'm pertany. Y bé, doncs,
sembla que avui necessiteu que jo us ajudi, eh! Endavant! Vós me
veniu a trobar y em diheu: _Shylock, nosaltres necessitem
diners!_ Y sóu vós qui dieu això, vós qui m'heu llençat la vostra
bava al rostre, qui m'heu tret del vostre davant a puntades de
peu, com treien el goç d'un extrany de la vostra porta! Soliciteu
diners vós? Què us hauria de dir jo?. No deuria dirvos: _De quan
ençà tenen diners els goços? Com es possible que un cà pugui
deixar tres mil ducats?_ O bé m'he d'inclinar profondament y, ab
un tò,servil, contenintme'l respir dirvos, ab un blà mormull
d'humilitat: _Mon graciós senyor, vós m'escupíreu el passat
dimecres, me treguereu del costat vostre a puntades de peu, tal
dia, no fa gaire vareu tractarme de goç. Per totes aquestes
gentileses vaig a deixarvos tant de diner?_

ANTONI, (vivament)
Y sóc ben capaç encara d'anomenarte igual, d'escupirte a la cara
y d'engegarte lluny de mi a puntades de peu. Si deixes aquest
diner no es pas com amic que'l deixes: l'amistat ha volgut mai
negociar ab el xorc metall deixat a un amic? No! Més aviat deus
considerar que'l deixes a un enemic, tu. Si ell manca al
compliment, la bona cara que li faràs a l'exigir contra ell la
punició!

SHYLOCK
Ah! veieu com us sortiu de tò, ara! Jo voldria reconciliarme ab
vós, guanyar la vostra amistat, oblidar les injuries ab que m'heu
sollat, atendre les vostres necessitats d'avui sense un miserable
sòu d'interès pel meu diner, y vós no'm voleu entendre. La meva
oferta, es, per tant, plena de benevolencia.

ANTONI
La benevolencia en persona.

SHYLOCK,
Jo us la vull mostrar la meva bona voluntat. Veniu ab mí a casa
de un notari y firmeume una senzilla lletra; Y com a cosa de
broma, que consti allí que si no'm torneu el diner que jo us
deixi en tal dia y en tal lloc, vós perdreu una lliura de la
vostra carn sana, la qual serà tallada y presa de la part del
vostre cos que més me plagui.

ANTONI
En bona fe m'hi aving; firmaré aquest document y diré ab gust
que'l juheu dóna proves de gran benevolencia.

BASSANIO
No vull que per mi firmeu una semblanta lletra; prefereixo
quedarme sense'l diner.

ANTONI
Vaja, amic, no siguis temerós; no hi ha perill d'aquesta pèrdua.
Dintre dos mesos, o sigui un mes abans del rendiment, espero que
entrarà a casa meva, nou vegades per valor d'aquesta lletra.

SHYLOCK
Oh, pare Abraham! Són ben bé aquests els cristians! La duresa
dels séus actes els ensenya a mal pensar de les intencions dels
altres. (a Bassanio) Diheume, per favor, vós; si acàs ell me
mancava al rendiment, què hi guanyaré d'exigir el deute? Una
lliura de carn, presa d'un home, no es pas estimable ni profitosa
com una lliura de carn de moltó, de bou, o de cabra. Ho
repeteixo, es pera guanyarme la seva bona voluntat que li faig
aquest favor. Si ho acepta, bé! Sinó, adéu! Però, per pietat, no
m'insulteu fins en les meves bondats.

ANTONI
Sí, Shylock, firmaré'l document.

SHYLOCK
Aneu, doncs, desseguida, a esperarme a câl notari; feuli redactar
aquesta acta de broma. Jo men vaig de dret a cercar els diners y
de passada donaré un cop d'ull a casa que l'he deixada a la
trista mercè d'un criat mal guardià, y desseguida sóc ab
vosaltres.

(Sen va)

ANTONI
Vés, corre, juheu; veuràs com aquest hebreu se fa cristià; se
torna bon home.

BASSANIO
Les mellors paraules me desagraden eixint d'un pensament roí.

ANTONI
Anem. No hi ha res a tèmer. Les meves naus arriben un mes abans
del venciment.

(Sen van)
I · II · III · IV · V · VI · VII · VIII · IX · X · XI · XII · XIII · XIV · XV · XVI · XVII · XVIII · XIX · XX
Personatges · Notes