win.cat
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License online at www.gutenberg.org

El Marxant de VeneciaEl Marxant de Venecia

Author: William Shakespeare
Translator: Joan Puig I Ferreter
Language: Catalan

Nota de la transcripció:
S'ha respectat la ortografia original, una mica erràtica a l'època d'aquesta edició

XIII
UN CARRER DE VENECIA


(Entren Solanio y Salarino)

SOLANIO
Y ara digues, quines noves corren pel Rialto?

SALARINO
Segueix corrent la brama, per ningú desmentida, que una de les
naus d'Antoni, carregada que era una riquesa, ha fet naufragi en
el estret, als _Goodwins_; penso que així s'anomena aquell
indret. Es un baix fons perillós y malestrug aon sepultades
geuhen les carcasses de molts navilis de fonda calada. Aquesta es
la nova, dat el cas que'l rum rum que jo't porto sigui un fill
dels que la veritat engendra.

SOLANIO
Voldria que fos tant fals com la més trafica de les comares que
mai hagi rosegat pa de pessic o bé fet creure als séus veíns que
les llàgrimes l'anegaven per la pèrdua d'un tercer espòs. Més
pera no enfonzarme en un mar de digressions y no entorpir la via
planera de la senzilla conversa, es ben cert que'l bon Antoni,
l'honrat Antoni... Oh! que jo no trobi un calificatiu prou digne
de precedir el séu nom!...

SALARINO
Vaja! vés a la fí!

SOLANIO
Eh! Què dius?... Y bé, la fí es que ha perdut un navili.

SALARINO
Déu vulgui que sigui aquesta la darrera de les seves pèrdues.

SOLANIO
Déixam dir a l'instant _Amen!_ de tanta por que tinc que'l diable
no vingui a trencar la meva oració, perque míratel com ve cap
aquí en forma de juheu. (Entra Shilock) Y doncs, Shylock? Què's
diu de nou entre'ls marxants?

SHYLOCK
Vosaltres, mellor que ningú, heu sabut la fugida de la meva
filla.

SALARINO
Això es veritat. Y lo que's jo, conec el sastre que li ha fet les
ales ab les quals ha emprès la volada.

SOLANIO
Y en quan a Shylock ja sabia que l'aucell tenia tota sa ploma, y
que en eix punt, està en la natura de tots els aucells el deixar
la vella.

SHYLOCK
Damnada està per tal fet.

SALARINO
Ben cert, si el diable la jutja.

SHYLOCK
Ma sang y ma carn revoltarse així!

SOLANIO
Què, vella carronya! Això't passa a la teva edat?

SHYLOCK
Vull dir la meva filla; que es ma sang y ma carn.

SALARINO
Hi ha més diferencia entre ta carn y la seva que entre la gaieta
y l'ivori, y en quan a les vostres sangs, la teva es el roig
most, la seva ví del Rhin... Però, digueunos, sabeu si Antoni ha
tingut o no alguna pèrdua en mar?

SHYLOCK
Quin altre mal negoci pera mí! Heus aquí un fallit, un trist
pròdig que ab prou feines gosa a mostrar el cap en el Rialto! Un
pidolaire que acostumava a venir a la plaça pera treure més al
sol que no tenia a l'ombra! Que no pensi ab sa lletra! No sabía
dirme altre nom que usurer. Que descuidi sa lletra! Acostumava a
deixar diners sols per delicadesa cristiana. Que oblidi sa
lletra!

SALARINO
Bah! no dubto que si Antoni't manqués, tu no li voldríes pas la
seva carn. De què't serviria?

SHYLOCK
D'esqué pels peixos. Y sinó pera satisfer ma venjança. Ell m'ha
fet abaixar la cara ab sos menyspreus, per ell he deixat de
guanyar mitg milló, s'ha rigut de mes pèrdues, s'ha mofat dels
meus tants per cent, ha trepitjat la meva raça, ha esbullat els
meus negocis, ha refredat mos amics y encès mos enemics... y per
quina raó? Perque sóc juheu! Que no té ulls un juheu? Un juheu no
té per ventura mans, órgans, proporcions, sentits, afeccions y
passions? No's nodreix ab iguals aliments, no el fereixen les
mateixes armes, no està subjecte a malalties d'una mateixa llei,
no's cura pels mateixos medis, no l'escalfa el mateix estiu y no
el refreda el mateix hivern que a un cristià? Si se'ns trenca la
pell no sagnem, acàs? No som forçats a riure si ens
pessigollejen? Si ens emmatzinen, que per ventura no morim
nosaltres? Y si ens ultratgen no tindrem dret a venjarnos? Si en
tot lo demés som com vosaltres, també volem assemblarvos ab això.
Quan un cristià es ultratjat per un juheu, aont el conduheix la
seva humilitat? A la venjança! Quan un juheu se sent ofès per un
cristià, seguint el séu exemple, aon deu dirigir sa paciencia?
Doncs siga, a la venjança! La perfidia que de vosaltres he après
jo me la faré valdre y caigui la desgracia sobre meu sinó
allissono a mos mestres.

(Entra un criat)

EL CRIAT
Senyors, mon amo Antoni, que's troba a casa seva, desitja
parlarvos a tots dos.

SALARINO
Nosaltres l'hem cercat per tots indrets.

SOLANIO
Aquí se'ns en acosta un que també es de la tribu! Dubto que sen
trobi un altre pera fer el tres, si es que'l mateix diable no
esdevé juheu.

(Sen van Solanio, Salarino y El Criat)

(Entra Túbal)

SHYLOCK
Digues, Túbal, quines noves portes de Gènova? Has trobat la meva
filla?

TÚBAL
D'ella he sentit parlar en més d'un indret, però no m'ha sigut
possible trobarla.

SHYLOCK
Malament! Malament! Remalament! Dóna per perdut un diamant que
m'havia costat dos mil ducats a Francfort! Mai fins ara havia
caigut la maledicció sobre la nostra raça; jo no l'he sentida
fins ara... Hi perdo dos mil ducats en tot això, sense comptar
algunes joies precioses, ben precioses joies!... Aquí la voldria
la meva filla, morta, a mos peus, ab les joies penjantli en les
orelles!... Enterrada la voldria, aquí, a mos peus, ab els ducats
dins de sa caixa!... Y cap nova, cap, dels dos fugats!... No, ni
una!... Y ja ni sé quan han pujat tots els treballs de recerca.
Sí, pèrdua sobre pèrdua! Fuig el lladre ab tant; tant pera trobar
el lladre! Y res pera satisferme, ni una ombra de venjança! Ah!
totes les desgracies cauhen sobre mes espatlles, sols en mon pit
esclaten els sanglots, pera mon rostre són totes les llàgrimes!

(Plora)

TÚBAL
No, per cert, a altres homes persegueix la desgracia. Antoni
segons he sentit dir a Gènova...

SHYLOCK
Què! Què! Què? Una desgracia? Una desgracia?

TÚBAL
Ha perdut una nau que retornava de Trípoli.

SHYLOCK
Gracies a Déu siguin dades, bon Déu, gracies! Ja es ben veritat?
Ja es ben veritat?

TÚBAL
Jo he parlat ab uns mariners lliurats del naufragi.

SHYLOCK
Te dóno les gracies, bon Túbal!... Es una bona nova; sí, bona
nova! Bé! Bé! Y aont això? A Gènova?

TÚBAL
M'han dit que la vostra filla, a Gènova, ha malgastat vuitanta
ducats en una nit!

SHYLOCK
Me claves un punyal... Mai més veuré el meu or. Vuitanta ducats
d'un sol cop! Vuitanta ducats!

TÚBAL
Han vingut ab mí a Venecia uns acreedors d'Antoni, y asseguraven
que no s'escaparà de fer fallida.

SHYLOCK
Això m'anima. El marejaré, el torturaré; això m'entussiasma.

TÚBAL
Y un d'ells ha ensenyat una tombaga que l'havia comprat a la
vostra filla a preu d'un mico.

SHYLOCK
La desgracia l'aplani! Com me tortures, Túbal: era la meva
turquesa. Era un present de Lia, de quan joves; no l'hauria
donada per tot un bosc de micos.

TÚBAL
Y no hi ha dubte, Antoni està enfonzat.

SHYLOCK
Sí, tens raó, es veritat. Vés, corre, Túbal, retentme un home de
lleis, quedeu compromesos ab quinze dies d'anticipació... Si no'm
paga, vull ferme ab el séu cor: quan ell hagi desaparegut de
Venecia faré tot el negoci que a mí em plagui. Corre, Túbal, y
vina a retrobarme a la nostra sinagoga; via, bon Túbal. A la
nostra sinagoga, Túbal!

(Sen van)
I · II · III · IV · V · VI · VII · VIII · IX · X · XI · XII · XIII · XIV · XV · XVI · XVII · XVIII · XIX · XX
Personatges · Notes